خدمات

طراحی سامانه های مدیریت دود وآتریوم

طراحی سامانه های مدیریت دود آتریوم

دود به عنوان عامل اصلی بروز تلفات در حوادث حریق در ساختمان‌ها شناخته می‌شود. کنترل دود در فضاهای بزرگ و حجیم نسبت به سایر سامانه‌های کنترل دود از پیشینه طولانی‌تری برخوردار است. هدف سامانه کنترل دود آتریوم حذف امکان انتقال دود بین طبقات مختلف از طریق آتریوم و ایجاد مخاطرات برای سایر طبقات که مورد حریق واقع نشده‌اند، است.

در این سامانه به منظور جلوگیری از رسیدن لایه دود ناشی از حریق طراحی‌شده به ارتفاع مشخص و قرارگرفتن افراد در معرض دود از قسمت فوقانی آتریوم دود به صورت مکانیکی تخلیه می‌گردد. در کنار تخلیه دود از قسمت فوقانی آتریوم هوای جبرانی موردنیاز سامانه کنترل دود نیز از قسمت پایینی آتریوم با استفاده از بازشوها و یا فن‌ها به صورت طبیعی یا اجباری تأمین می‌گردد.

با توجه به محدودیت‌های استفاده از روابط جبری و همچنین فضای بزرگ آتریوم ها توصیه اکید می‌شود که طراحی نهایی با استفاده از شبیه‌سازی‌های دینامیک سیالات محاسباتی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و اصلاحات لازم اعمال شود. با این حال انتظار نمی‌رود که نتایج شبیه‌سازی‌های دینامیک سیالات محاسباتی تفاوت خیلی فاحشی با نتایج استفاده از روابط جبری داشته باشد.