خدمات

طراحی سامانه های مدیریت دود تونل و مترو

طراحی سامانه های مدیریت دود تونل و مترو

تهویه تونل ها به عنوان روشی برای تامین هوای تازه و خروج گازهای حاصل از احتراق در خودروها بسیار متداول است. حتی در تونل های مترو که گازهای حاصل از احتراق وجود ندارد، سیستم تهویه جهت تامین هوای تازه و همچنین تهویه دود در شرایط اضطراری لازم است. مقررات مختلفی برای تهویه تونل در مناطق مختلف دنیا وجود دارد. گونه های مختلفی از سیستم های تهویه نیز به صورت متداول استفاده می شوند ولی در نهایت همگی از دو نوع اصلی فن ها یعنی فن های آکسیال و جت فن ها استفاده می کنند. مبنای تمامی طرح ها نیز تامین هوای تازه از بخشی از تونل و تخلیه آن از بخشی دیگر می باشد. جت فن ها در سیستم های طولی با جابجایی هوا از سمت تامین هوا به سمت نقطه تخلیه باعث حرکت و تخلیه آلودگی های و یا دود از تونل می گردند.

جهت بالا بردن بازدهی در بخش طراحی تهویه تونل، ابتدا باید میزان آلاینده های تولید شده توسط خودرو ها یا مترو در داخل تونل محاسبه گردد. سپس با داشتن اطلاعاتی نظیر طول تونل و شرایط آن نسبت به انتخاب روش مناسب تهویه اقدام نمود. این روش ها عبارتند از:

  • تهویه طبیعی
  • تهویه طولی از طریق تزریق
  • سیستم تخلیه نیمه عرضی
  • سیستم تمام عرضی
  • تهویه تونل مترو ها و...

قابل ذکر است در راستای داخلی سازی و تامین فن های مترو تهران این شرکت تست عملکردی (تایپ تست) برای فن به قطر 2000 میلیمتر در آزمایشگاه مورد تایید AMCA در خارج از کشور انجام داده است که تست ذکر شده در حضور کارفرما، مشاور و پیمانکار انجام پذیرفته و عملکرد فن مورد تایید قرار گرفته است. بعد از انجام این تست ها، شرکت موفق به تامین فن های اگزاست F300 در ایستگاه مولوی خط 7 مترو تهران شده است.