خدمات

شبیه سازی سیستم های تهویه پارکینگ

شبیه سازی سیستم های تهویه پارکینگ

در طراحی سیستم های تهویه پارکینگ می توان دقت طراحی و صحت عملکرد سیستم پیشنهادی را با بهره گیری از شبیه سازی جریان هوا (cfd) و حریق در پارکینگ بررسی کرد. تحلیل سیستم های پارکینگی به دلیل پیچیدگی رفتار آلاینده ها، هندسه پارکینگ و تعداد ورودی و خروجی های هوا با استفاده از نرم افزار های تخصصی مانند پایروسیم صورت می گیرد. به کمک این نرم افزار شبیه سازی ها و تحلیل های مختلفی را می توان انجام داد مانند:

  • شبیه سازی آتش و بررسی نحوه پخش دود
  • شبیه سازی جریان هوای تهویه
  • شبیه سازی و بررسی کنترل و اطفاء حریق اتوماتیک و

با توجه به این توضیحات در صورت درخواست سازمان آتش نشانی و یا الزام پروژه ، کارشناسان این شرکت محاسبات مربوطه را انجام داده و گزارش مستندات آن ارائه می گردد.