خدمات

طراحی سیستم های تهویه و تخلیه پارکینگ ها

طراحی سیستم های تهویه و تخلیه پارکینگ ها

هدف از راه اندازی سامانه های تخلیه دود پارکینگ ها، تخلیه و کنترل حرارت، دود و محصولات ناشی از حریق و همچنین تهویه گازهای سمی ناشی از کارکرد موتور خودروها و اگزوز وسایل نقلیه در هنگام عملکرد عادی می باشد.

در این شرکت برای طراحی سیستم اگزاست پارکینگ ها از استاندارد بریتانیا، BS(British Standards) و ضوابط ملاک عمل سامانه های تهویه، تخلیه و کنترل دود سازمان آتش نشانی تهران استفاده می شود. بر این اساس، در مواقع تخلیه هوا، سیستم بایستی قدرت انجام حداقل 6 بار تعویض هوای کل طبقات در ساعت را داشته باشد. در مواقع اورژانس مانند حریق این قدرت حداقل می بایست معادل 10 بار تعویض هوای طبقه حادثه دیده در ساعت باشد.

همچنین به منظور ایجاد فشار منفی در فضای طبقات در هر دو حالت عملکرد نرمال و هنگام حریق، ظرفیت هوای تازه، 50% - 75% هوای اگزاست در نظر گرفته می شود.

سیستم تهویه پارکینگ باید به گونه ای باشد که محل آتش سوزی را تشخیص داده و سیستم تخلیه دود فعال گردد. با توجه به محل آتش سوزی ممکن است سناریو های مختلفی وجود داشته باشد و بنابراین فعال سازی می تواند به صورت دستی توسط آتش نشان، خودکار توسط سنسور و یا ترکیبی از هر دو صورت گیرد.

سیستم های تهویه پارکینگ به دو دسته تقسیم می شود