چگونه محل کار خودمان را برای مقابله با کوید19 آماده کنیم


چگونه محل کار خودمان را برای مقابله با کوید19 آماده کنیم

وقتی شخصی که COVID-19 دارد سرفه یا عطسه می کند، قطرات مایع آلوده را آزاد می کند. بیشتر این قطرات روی سطوح و اشیاء اطراف، مانند میزکار، میز نهارخوری یا تلفن قرار می گیرند. افراد می توانند COVID-19 را با دست زدن به سطوح آلوده یا اشیاء آلوده و سپس لمس کردن چشم، بینی یا دهان خود بگیرند.

چگونه  محل کار خودمان را  برای مقابله با کوید19 آماده کنیم؟ (آماده سازی محل کار خود برای COVID-19)

وقتی شخصی که COVID-19  دارد سرفه یا عطسه می کند، قطرات مایع آلوده را آزاد می کند. بیشتر این قطرات روی سطوح و اشیاء اطراف، مانند میزکار، میز نهارخوری یا تلفن قرار می گیرند. افراد می توانند COVID-19  را با دست زدن به سطوح آلوده یا اشیاء آلوده و سپس لمس کردن چشم، بینی یا دهان خود بگیرند.

دانلود فایل