راهنمای اپراتوری تاسیسات ساختمان


راهنمای اپراتوری تاسیسات ساختمان

سیستم های HVAC در اغلب ساختمانهای غیر پزشکی نقش کمی در انتقال بیماری های عفونی مثل کوید 19 دارند. دانش ما نسبت به کوید 19 از ویروسی که از آن به وجود امده است و نحوه انتشار آن حاصل می شود.

راهنمای اپراتوری تاسیسات ساختمان در طول دوره ی پاندمیک کروناویروس

سیستم های HVAC در اغلب ساختمانهای غیر پزشکی نقش کمی در انتقال بیماری های عفونی مثل کوید 19 دارند. دانش ما نسبت به کوید 19 از ویروسی که از آن به وجود امده است و نحوه انتشار آن حاصل می شود.

دانلود فایل