چگونه از تاسیسات ساختمان در جهت


چگونه از تاسیسات ساختمان در جهت

در این مقاله، REHVA (فدراسیون انجمن های اروپایی سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع) مشاوره ای در مورد بهره برداری و استفاده از تاسیسات ساختمانی در مناطقی که بیماری کرونا ویروس COVID 19 شیوع داشته است، به منظور جلوگیری از شیوع COVID 19 بسته به HVAC یا عوامل مرتبط با سیستم لوله کشی، اریه کرده است. لطفا توصیه های زیر را به عنوان راهنمایی موقت بخونید. ممکن است این سند در صورت دسترسی، با مدارک و اطلاعات جدید تکمیل شود.

چگونه از تاسیسات ساختمان در جهت

در این مقاله، REHVA (فدراسیون انجمن های اروپایی سیستم های حرارتی و تهویه مطبوع) مشاوره ای در مورد بهره برداری و استفاده از تاسیسات ساختمانی در مناطقی که بیماری کرونا ویروس COVID 19 شیوع داشته است، به منظور جلوگیری از شیوع  COVID 19 بسته به  HVAC  یا عوامل مرتبط با سیستم لوله کشی، اریه کرده است. لطفا توصیه های زیر را به عنوان راهنمایی موقت بخونید. ممکن است این سند در صورت دسترسی، با مدارک و اطلاعات جدید تکمیل شود.

دانلود فایل