تاثیر کسب و کار از کرونا ویروس


تاثیر کسب و کار از کرونا ویروس

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد و زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه Dun & Bradstreet ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻞ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ، و ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎ، ﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ و اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮع وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

تاثیر کسب و کار از کرونا ویروس

ﻫﺪف از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮد و زﻧﺠﯿﺮه   ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه Dun & Bradstreet ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ و اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻞ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ، و ﺷﺎﻣﻞ داده ﻫﺎ، ﺑﯿﻨﺶ ﻫﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ و اﺧﺘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻧﺠﯿﺮه ﻫﺎی ﺗﺄﻣﯿﻦ آﻧﻬﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮع وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ

دانلود فایل