راهنمای کارفرمایان و مشاغل در مورد ویروس کرونا


راهنمای کارفرمایان و مشاغل در مورد ویروس کرونا

اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

راهنمای کارفرمایان و مشاغل در مورد ویروس کرونا

اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن، ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ در زﻣﺎن ﮐﺮوﻧﺎوﯾﺮوس ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

دانلود فایل