پروژه ها


عنوان پروژه:روبان نور

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :30.700

مساحت کل پارکینگ(مترمربع)9.170

موقعیت:تهران-بلوار اندرزگو

عنوان پروژه:بام نیایش

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :30.000

موقعیت:تهران-نیایش

عنوان پروژه:مجتمع اداری تجاری تفریحی مگاپارس

نوع کاربری:اداری تجاری تفریحی

مساحت کل پروژه(مترمربع) :80،000

موقعیت:تهران- خیابان معلم

عنوان پروژه:پروژه اتاق بازرگانی

نوع کاربری:اداری

موقعیت:تهران- مطهری

عنوان پروژه:آوا سنتر

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :32.500

موقعیت:تهران -بلوار اندرزگو

عنوان پروژه:تندیس زنبق

نوع کاربری:مسکونی

مساحت کل پروژه(مترمربع) :45،000

مساحت کل پارکینگ(مترمربع):9.170

موقعیت:تهران-زعفرانیه

عنوان پروژه:عسگریه

موقعیت:اصفهان

عنوان پروژه: ناظران

موقعیت:مشهد

عنوان پروژه:تندیس زنبق

نوع کاربری:مسکونی

مساحت کل پروژه(مترمربع) :45،000

مساحت کل پارکینگ(مترمربع):9.170

موقعیت:تهران-زعفرانیه

عنوان پروژه:کوهک

نوع کاربری:مسکونی

مساحت کل پارکینگ(مترمربع):15،000

موقعیت:تهران-منطقه22

عنوان پروژه:شهید خرازی

نوع کاربری:مسکونی

موقعیت:تهران-منطقه22

عنوان پروژه:ساختمان فکور مغناطیس

عنوان پروژه:روبان نور

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :30.700

مساحت کل پارکینگ(مترمربع)9.170

موقعیت:تهران-بلوار اندرزگو

عنوان پروژه:بام نیایش

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :30.000

موقعیت:تهران-نیایش

عنوان پروژه:مجتمع اداری تجاری تفریحی مگاپارس

نوع کاربری:اداری تجاری تفریحی

مساحت کل پروژه(مترمربع) :80،000

موقعیت:تهران- خیابان معلم

عنوان پروژه:پروژه اتاق بازرگانی

نوع کاربری:اداری

موقعیت:تهران- مطهری

عنوان پروژه:آوا سنتر

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :32،500

موقعیت:تهران -بلوار اندرزگو

عنوان پروژه:هدیش مال

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :46،000

مساحت کل پارکینگ(مترمربع):14،000

موقعیت:تهران-هروی

عنوان پروژه:توپاز

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :20،150

مساحت کل پارکینگ(مترمربع):7،100

موقعیت:تهران-بلوار آیت الله کاشانی

عنوان پروژه:ساختمان مهر

نوع کاربری:اداری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :33،750

موقعیت:تهران-نجات اللهی

عنوان پروژه:آرال

نوع کاربری:تجاری

موقعیت:تهران-بلوار فردوس

عنوان پروژه: بام سروستان

موقعیت:تهران- زعفرانیه

عنوان پروژه: کوروش

موقعیت:تهران-درکه

عنوان پروژه: کوهسار

موقعیت:تهران-نیاوران

عنوان پروژه:مریم

موقعیت:تهران- الهیه

عنوان پروژه: امرالد

موقعیت:تهران-اقدسیه

عنوان پروژه: ژوان پارک

موقعیت:تهران-ولنجک

عنوان پروژه:توحید

موقعیت:تهران- توحید

عنوان پروژه: سرای دلگشا

موقعیت:بازار بزرگ تهران

عنوان پروژه: رزمال

موقعیت:تهران-منطقه 22

عنوان پروژه:بام فرزانه

موقعیت:تهران- فرمانیه

عنوان پروژه: بهاران

موقعیت:تهران-جنت آباد

عنوان پروژه: لوتوس

موقعیت:تهران-آجودانیه

عنوان پروژه: بام شریعتی

موقعیت:تهران-شریعتی

عنوان پروژه: کامرانیه

موقعیت:تهران-کامرانیه

عنوان پروژه:ستاره شهر

موقعیت:مشهد

عنوان پروژه:هتل حبیب

موقعیت:مشهد

عنوان پروژه:روبان نور

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :30.700

مساحت کل پارکینگ(مترمربع)9.170

موقعیت:تهران-بلوار اندرزگو

عنوان پروژه:بام نیایش

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :30.000

موقعیت:تهران-نیایش

عنوان پروژه:مجتمع اداری تجاری تفریحی مگاپارس

نوع کاربری:اداری تجاری تفریحی

مساحت کل پروژه(مترمربع) :80،000

موقعیت:تهران- خیابان معلم

عنوان پروژه:پروژه اتاق بازرگانی

نوع کاربری:اداری

موقعیت:تهران- مطهری

عنوان پروژه:آوا سنتر

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :32،500

موقعیت:تهران -بلوار اندرزگو

عنوان پروژه:تندیس زنبق

نوع کاربری:مسکونی

مساحت کل پروژه(مترمربع) :45،000

مساحت کل پارکینگ(مترمربع):9.170

موقعیت:تهران-زعفرانیه

عنوان پروژه:هدیش مال

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :46،000

مساحت کل پارکینگ(مترمربع):14،000

موقعیت:تهران-هروی

عنوان پروژه:توپاز

نوع کاربری:اداری تجاری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :20،150

مساحت کل پارکینگ(مترمربع):7،100

موقعیت:تهران-بلوار آیت الله کاشانی

عنوان پروژه:کوهک

نوع کاربری:مسکونی

مساحت کل پارکینگ(مترمربع):15،000

موقعیت:تهران-منطقه22

عنوان پروژه:شهید خرازی

نوع کاربری:مسکونی

موقعیت:تهران-منطقه22

عنوان پروژه:ساختمان مهر

نوع کاربری:اداری

مساحت کل پروژه(مترمربع) :33،750

موقعیت:تهران-نجات اللهی

عنوان پروژه:آرال

نوع کاربری:تجاری

موقعیت:تهران-بلوار فردوس

عنوان پروژه: بام سروستان

موقعیت:تهران- زعفرانیه

عنوان پروژه: کوروش

موقعیت:تهران-درکه

عنوان پروژه: کوهسار

موقعیت:تهران-نیاوران

عنوان پروژه:مریم

موقعیت:تهران- الهیه

عنوان پروژه: امرالد

موقعیت:تهران-اقدسیه

عنوان پروژه: ژوان پارک

موقعیت:تهران-ولنجک

عنوان پروژه:توحید

موقعیت:تهران- توحید

عنوان پروژه: سرای دلگشا

موقعیت:بازار بزرگ تهران

عنوان پروژه: رزمال

موقعیت:تهران-منطقه 22

عنوان پروژه:بام فرزانه

موقعیت:تهران- فرمانیه

عنوان پروژه: بهاران

موقعیت:تهران-جنت آباد

عنوان پروژه: لوتوس

موقعیت:تهران-آجودانیه

عنوان پروژه:ساختمان فکور مغناطیس

عنوان پروژه: بام شریعتی

موقعیت:تهران-شریعتی

عنوان پروژه: کامرانیه

موقعیت:تهران-کامرانیه

عنوان پروژه:ستاره شهر

موقعیت:مشهد

عنوان پروژه:عسگریه

موقعیت:اصفهان

عنوان پروژه: ناظران

موقعیت:مشهد

عنوان پروژه:هتل حبیب

موقعیت:مشهد