تاریخ 1399/06/01         ساعت 10:44:40     گروه خبری گروه عمومی

سامانه فشار مثبت پلکان به منظور بالا بردن فشار هوایی داخل دهلیز پلکان اجرا می شود. هدف از استفاده این سامانه، ایجاد محیطی امن و عاری از دود به منظور فرار ساکنین در هنگام حریق می باشد و اجرای آن در ساختمانهایی که طبق دستورالعمل ایمنی معماری نیاز به سامانه فشار مثبت دارند، اجباری است
سامانه فشار مثبت پلکان به منظور بالا بردن فشار هوایی داخل دهلیز پلکان اجرا می شود. هدف از استفاده این سامانه، ایجاد محیطی امن و عاری از دود به منظور فرار ساکنین در هنگام حریق می باشد و اجرای آن در ساختمانهایی که طبق دستورالعمل ایمنی معماری نیاز به سامانه فشار مثبت دارند، اجباری است